Beleidsplan 2014-2015

 

Een formele schets van de organisatie
van Schaats- & Skeeler Vereniging Breda
a.d.h. van missie, doelstellingen, functie-
omschrijvingen en verbeterpunten.

Breda,
november 2014

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Historie
  3.1 vereniging op dit moment
  3.2 Missie van de vereniging
 4. Organogram

1. Voorwoord

Voor u ligt een schets van een beleidsplan van Schaats- & Skeeler Vereniging Breda, SSVB. Beleid is erop gericht veranderingen teweeg te brengen. Dat kan soms met één telefoontje (‘Wil je voortaan de post in het postvak leggen en niet op je bureau laten liggen’). Vaak betreft het complexere kwesties en gaan veranderingen in organisaties, en dus ook sportverenigingen, gepaard met tekst op papier. Dit beleidsplan waarin mijn  advies staat, kent een negental hoofdstukken, met verschillende onderwerpen zoals de beschrijving van de vereniging of de visie, missie en doelstelling van de vereniging. De uitgewerkte hoofdstukken tezamen vormen het beleidsplan. In opstellen van het  beleidsplan komen ook aspecten zoals organogram en functieomschrijvingen aan bod, waarover de vereniging specifiek advies heeft gevraagd.  Voor deze aspecten, en voor de activiteitenlijst en het doelstellingenoverzicht zijn aparte formats ontwikkeld, welke zijn geïntegreerd in dit plan.

november 2014

Johan Roovers,
Hoofdtrainer SSVB

2. Inleiding

Het beleidsplan 2014 van de Schaats- & Skeeler Vereniging Breda, afgekort SSVB, geeft u een inzicht hoe er de komende jaren wordt gewerkt binnen onze organisatie. In deze versie van het beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat de vereniging in de komende jaren wil gaan doen. Binnen deze kleine organisatie  zetten diverse mensen zich iedere week weer in om het geheel weer goed te laten verlopen . Tot nu toe verloopt dit naar wens en beleven circa 160 leden veel plezier aan het volgen van trainingen en div. activiteiten. Er zijn echter nog zaken die een schaduw dreigen te werpen op onze mogelijkheden, denk daarbij aan de opbouw van jeugd en junioren binnen onze vereniging. Bij een aantal verenigingen wordt al de keuze gemaakt over samenwerking …, willen wij dit ook of blijven we zelfstandig ? Het succes  van onze vereniging staat of valt immers met de manier waarop de beleidsbepalers met elkaar omgaan,  dit beleid oppakken en gestalte geven . Dit plan toont de voorstellen zoals hier omschreven, om het succes van onze vereniging te verstevigen zijn er een aantal zake die onze aandacht vragen zoals vrijwilligersbeleid, communicatie , planning, jeugd, normen en waarden.

3. Historie

De Schaats- & Skeeler Vereniging Breda, afgekort SSVB, is op 25 oktober 2001 opgericht en behoort daarmee tot de ruim 750 schaats- en natuurijsverenigingen die Nederland rijk is en onder auspiciën van de KNSB haar leden op verschillende niveau’s begeleidt bij het leren schaatsen en verbeteren van de schaatstechniek.

SSVB is dus een jonge, niet té grote vereniging, die evenwel bekend is met de schaatssport in Breda. Het bestuurlijk kader van ‘het eerste uur’ werd gevormd door mensen die in het verleden het schaatsen in Breda ‘op de kaart’ hebben gezet. Enigen van hen hebben zich ruim 35 jaar lang daarvóór ingezet om een kunstijsaccomodatie in Breda gerealiseerd te krijgen. Samen met de mensen van ‘het laatste uur’ zijn zij daarvoor (na de opening van de baan in november 2001) op het bondscongres van de KNSB destijds onderscheiden met de zgn. Van Helomaprijs.

SSVB richt zich op de hardrijders (de zgn. norenrijders) en heeft zich vanaf het begin ten behoeve van hen binnen de totale verenigingsstructuur verzekerd van de nodige kennis, ervaring en kwaliteit om onze leden op alle niveau’s actief te kunnen laten zijn.

3.1. De vereniging op dit moment

SSVB wil nog steeds de kwaliteit, kennis en ervaring in huis hebben om leden de beste mogelijkheden aan te bieden voor het bedrijven van onze sport en wil binnen de regio Breda gezien worden als de beste vereniging voor het opleiden van jeugd, volwassenen, wedstrijd- en recreatieschaatsers/sters. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor plezierbeleving onder onze rijders; schaatsen is een overwegend kleine sport die in een informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend. Onze sportbeoefening binnen clubverband kent derhalve ook een belangrijke sociale functie.

3.2. Missie van de vereniging

SSVB wil een schaatsvereniging zijn die  voorziet in de behoefte van bewegen en vrijetijdsbesteding . Zij wil een vereniging zijn die binnen 5 jaar groeit naar een vast ledenbestand van min. 150 en max. 200 leden. Als de ondergrens van 150 wordt overschreden zullen hieraan nieuwe acties moeten worden ontleend, die de vereniging weer naar een door ons gewenst ledenaantalniveau moet brengen. Bij het overschrijden van de bovengrens van 200 leden moet er worden bezien of een evt. ledenstop haalbaar is . Hierbij moeten we onszelf een aantal vragen stellen m.b.t. datgene waarvoor wij als SSVB staan :

 1. Waarom wil iemand lid worden van onze vereniging ?
 2. Wat hebben wij als vereniging te bieden ?
 3. Wat zijn onze doelstellingen ?
 4. Hoe bereiken wij onze potentiële leden ?
 5. Hoe houden wij de vereniging gezond ?

3.2.1. Waarom wil iemand lid worden van onze vereniging :

 Nieuwe rijders voor SSVB zullen eerst gaan kijken hoe activiteiten
bij andere verenigingen georganiseerd zijn alvorens zich bij SSVB
aan te melden. Onze club moet zich daarom ook duidelijk
onderscheiden van andere door :

 1.     uitstraling en plezierbeleving  (w.o. kleding)
 2.     gelijkwaardige groepen
 3.     kwalitatief goede trainers
 4.     een goed en gevarieerd programma-aanbod in zowel de zomer- als de winterperiode
 5.     goede omschrijving van het kostenplaatje
 6.     interessante nevenactiviteiten, die de binding met de club en onderling vergroten

 Vanuit ledenperspectief kan daarnaast gedacht worden aan :
* mogelijkheden om zich continue te kunnen ontwikkelen en verbeteren
* een vereniging die haar leden kent, en waar de leden elkaar kennen (sfeer, betrokkenheid, participatie)

3.2.2. Wat bieden wij als club :

 Voor alle rijders een voor hem/haar op maat gemaakt programma, of je nu breedtesporter of wedstrijdrijder bent cq. wilt worden, vormgegeven via :

 1. een gedegen zomerprogramma, dat onontbeerlijk is voor een goed
  winterseizoen voor de gedreven breedtesporter en/of wedstrijdrijder
 2. een recreatief programma voor de minder fanatieke rijders onder
  ons
 3. een goed opgezet jaarplan waaraan iedere trainer van onze
  vereniging zich dient te houden (inzage voor iedereen van onze
  club)
 4. trainers die werken volgens dit plan en hierover 4x per jaar overleg
  hebben (via TC)
 5. diverse activiteiten zowel in de zomer als in de winter  (overzicht)
 6. trainers die hun kennis jaarlijks bijschaven d.m.v. diverse
  cursussen
 7. goede opvang en begeleiding voor de nieuwe instappers  8. kennismakingslessen (3x)

3.2.3.  Wat zijn onze doelstellingen :

 1. Eén van de beste clubs van Breda   te worden
 2. Ledental van min. 150 en max. 200 rijders
 3. Opleiden van beginnende en wedstrijdgerichte schaatsers
 4. Jeugd vanaf 5 jaar kennis laten maken met het schaatsen
 5. Deze jeugd in hun groei goed begeleiden  d.m.v. goede trainers van pupil naar junior en van junior naar senior
 6. Talent herkenning en aangepaste begeleiding
 7. De basis van de club niet vergeten : recreant en breedtesporter  hebben ook aandacht nodig
 8. Goede communicatie naar bestuur en leden ( facebook en website ) en andere opties

3.2.4.  Hoe bereiken wij onze potentiële leden :

 Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden zoals hieronder aangegeven:

 1. Via mond-op-mond reclame; immers, als een rijder zich goed thuis voelt bij een vereniging, daar de gezochte aandacht en goede training krijgt, praat hij daarover graag met anderen
 2. Via een goede en duidelijke website en facebook-pagina is hierin hedentendage zeer belangrijk. Het op tijd doorgeven van de nodige activiteiten en het up-to-date houden van deze faciliteiten is dan ook van het grootste belang om “bij” te blijven
 3. Door middel van flyers bij de baan of via scholen, alsmede kennismakingscursussen van bijv. Breda Aktief
 4. Door plaatselijke dag- cq. huis-aan-huisbladen op de hoogte te  houden van de door onze rijders gereden en gewonnen wedstrijden
 5. Via het meedoen aan andere sportieve evenementen : onze eigen comfort-zone even verlaten om een groter belang te dienen
 6. Via een goede  PR-vertegenwoordiger, liefst iemand buiten de club, die in deze sector de nodige “ins & outs” kent.

3.2.5.  Hoe houden we onze club gezond:

 1. Door kritisch te zijn en jezelf een spiegel durven voor te houden
 2. Door gestructureerd te blijven werken en je plan te  blijven volgen
 3. Door goed te luisteren naar de leden en hun adviezen niet in de wind te slaan
 4. Door nieuwe dingen uit te proberen en uit je “comfortzone” te durven komen
 5. Door goed om te gaan met kritiek en hier lering uit te trekken
 6. Door samenwerking met andere clubs niet uit de weg te gaan
 7. Door te blijven ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang

4. Organisatiestructuur SSVB